+37061695809

Dažniausiai užduodami klausimai

Saulės elektrinę įrengs kvalifikuoti saulės elektrinių montavimo specialistai ir tapsiu gaminančiu vartotoju

Reikalavimai fiziniams asmenims
 

 1. ·        fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
 2. ·        pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?
1. Elektrinės įrengimo būdas:

1.1.  ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;

1.2.  ant žemės – žemesnis balas.

 

2. Inverterio galia:

2.1.  iki 5 kW – aukštesnis balas;

2.2.  daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas

Reikalavimai įrangai
·        turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;

·        saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;

·        inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.

Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?
·        pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą; 

·        įdiegti saulės elektrinę per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;

·        pateikti APVAi mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

 

SVARBU! Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d, tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama

Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
·        namo unikalų numerį; 

·        ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (įrengtąją galią);

·        inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);

·        elektrinės įrengimo būdą (pažymėti langelį ant žemės ar ant pastato).

Ką daryti, gavus iš APVA pranešimą, jog numatytas skirti finansavimas?
·        įdiegti saulės elektrinę 

·        pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą

Kokius dokumentus reikės pateikti APVAi kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu?
 • sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą;
 • įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją;

atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams, jei įdiegta iki 5 kW elektrinė, arba VEI pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jei įdiegta didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau nei 10 kW galios elektrinė.

Kokie reikalavimai išlaidų pagrindimo dokumentams?
·        elektrinės įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam asmeniui arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui 

·        sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia ir inverterio galia

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?
·        5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę; 

·        5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;

·        sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Saulės elektrinę įsigysiu saulės elektrinių parke ir tapsiu nutolusiu gaminančiu vartotoju

Kada rinktis kvietimą pagal šią priemonę?

1. Kai elektros vartotojas neturi galimybės įrengti elektrinės elektros energijos vartojimo
vietoje,
2. Kai elektros vartotojas gyvena daugiabutyje.

Reikalavimai fiziniams asmenims

1 veiklos atveju: fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties  pastatą, butą gyvenamosios paskirties  pastate arba sodų paskirties pastatą,  ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdantis nutolusį nuo elektros energijos, skirtos savo namų ūkio reikmėms, vartojimo vietos žemės sklypą. Elektros energijos negali būti vartojama
(išskyrus technologinį įrangos vartojimą) elektrinės įrengimo objekte, visas pagamintas elektros energijos kiekis turi būti nukreipiamas į vartojimo objektą/objektus.

• 2 veiklos atveju: fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą, butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą);

• 3 veiklos atveju: fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės
teisė, nuoma, panauda) valdantis žemės sklypą daugiabučio teritorijoje, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
• Visų veiklų atveju pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto
registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).

Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

1. Gyvenamojo ar sodo pastato (buto) apsirūpinimo šiluma būdas:
1.1. atsinaujinančių išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos
šilumos neprijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams)- aukštesnis balas
1.2. atsinaujinančių išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos centralizuotai tiekiamos šilumos
prijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams)– žemesnis balas
2. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų galia:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.

Reikalavimai įrangai

·        turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;

·        saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;

·        inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.

·        2 veiklos atveju įrangos išlaidos bus tinkamos, jei AIE technologijos bus įsigytos pirmąjį kartą iš vystytojo, esančios elektrinių parke (saulės elektrinėje), kuris eksploatuojamas ne ilgiau kaip 24 mėnesius (t. y. nuo leidimo gaminti datos praėjo ne daugiau nei 24 mėn.)

Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?

·        pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą;

·        įdiegti saulės elektrinę per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;

·        pateikti APVAi mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

 ·        Fizinis asmuo turi tapti Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, esančios
elektrinių parke (saulės elektrinėje) bendraturčiu (2 veiklos atveju), bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant) sudaryti atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus
reikiamus veiksmus

SVARBU! Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d, tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama

Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?

• namo unikalų numerį ir žemės sklypo numerį (jei taikoma);
• ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (įrengtąją galią);

Ką daryti, gavus iš APVA pranešimą, jog numatytas skirti finansavimas?

• įdiegti saulės elektrinę (1 ir 3 veiklos), ar įsigyti iš elektrinių parkų vystytojo (2 veikla)
• tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant sudaryti
atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi,
įsirengti apskaitos prietaisą
• pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą

 

Kokius dokumentus reikės pateikti APVAi kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu?
 • sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą; 2
  veiklos atveju Išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose, taip pat turi būti nurodyta elektrinės
  įsigytoji galia, IP klasės, CE ženklinimas, garantijos, elektrinių parko (saulės elektrinės)leidimo gaminti data ir numeris
  • įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją;

  • 1 ir 3 veiklos atveju atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams;

  • gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų
  operatoriumi kopijas;.

Kokie reikalavimai išlaidų pagrindimo dokumentams?

·        elektrinės įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam asmeniui arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui

·        sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia ir inverterio galia

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

·        5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę; 

·        5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;

·        sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.